• Để tham gia Diễn đàn, hãy đăng ký để trở thành thành viên chính thức. Tìm hiểu thêm.

Kinh doanh đồ tự làm [handmade]

Kinh doanh các đồ tự dùng như đan, thuê, may mặc